#
Actueel

Voorlopig Ontwerp Open Club Klimmen!

02 juni 2021

Op 1 juni heeft het college van burgemeester en wethouders een positief besluit genomen over het Voorlopig Ontwerp (VO) van het project Open Club Klimmen (OCK). Een belangrijke mijlpaal in het project is daarmee bereikt!

Projectwethouder Ruud Braun: “ Het bereiken van deze mijlpaal is een opsteker voor iedereen, die samen met de gemeente en het projectteam aan de slag is gegaan om van de Open Club Klimmen een succes te maken. We blijven ons best doen om in goede afstemming met de betrokken partijen in de nabije toekomst een mooi resultaat neer te zetten, dat uiteindelijk ten goede komt van de gemeenschap in Klimmen.

Proces

De hoofdgebruikers en omwonenden zijn nauw betrokken geweest bij het VO en hebben waardevolle input geleverd aan het projectteam. Het plan kan rekenen op de complimenten van de welstandscommissie en supervisor prof. ir. J. Coenen. Het VO is opgesteld door een integraal ontwerpteam onder leiding van architect Mark Feron van Architectenzaak.

Visie

OCK ligt tussen de dorpskern Klimmen en het beekdal Craubeek en wordt een schakel in het Land van Kalk. Het multifunctionele gebouw komt trapsgewijs in de helling te liggen. Hiermee wordt recht gedaan aan een bij Klimmen passende maat en schaal. Het gebouw is als het ware ‘te gast in de natuur’. Het wordt een compact gebouw. Zo voldoet het enerzijds aan de behoeften op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid en welzijn en anderzijds kan het worden gerealiseerd met de beschikbare financiële middelen. De school oriënteert zich op het dorp met schoolpleinen grenzend aan een buurtplein en boomgaard. De sportfuncties oriënteren zich op de sportvelden, waarbij de kantine/ontmoetingsruimte centraal gelegen is en een mooi uitzicht rondom heeft.

Multifunctioneel Gebouw

Het gebouw draagt er aan bij dat elke organisatie ‘samen beter presteert dan alleen’ en dat een kruisbestuiving plaatsvindt tussen verenigingen, professionele organisaties en vrijwilligers. De principes van circulair bouwen zijn vertaald naar de draagstructuur van het gebouw. Cortenstalen gevels geven het gebouw een natuurlijke uitstraling. Het gebouw is in de toekomst op een aantal plaatsen makkelijk uit te breiden. Het gebouw wordt niet aangesloten op gas en voldoet aan de BENG-eisen (Bijna Energieneutraal).

Sportpark, landschap en ecologie

Op twee plaatsen wordt een boomgaard aangelegd in bloemrijk grasland, waarmee de natuurwaarden en soortenrijkdom wordt versterkt. De nieuwe boomgaard tussen het bestaande bos en het dorp is een plek voor ontmoeting en een prachtige omgeving voor de woningen. In het parkgebied ontstaat ruimte voor beweging, sport en ontspanning. Het ontwerp is zo groen mogelijk met niet meer verharding dan noodzakelijk. Aan de voet van het terrein is een waterbergingsbassin voorzien. Het water wordt via een goot en wadi zichtbaar naar het bassin gevoerd.

Ontsluiting en parkeren

Voor de auto wordt de OCK op twee plekken ontsloten: een parkeerterrein aan de Schoolstraat (met een Kiss & Ride-voorziening) en een parkeerterrein aan de Kerkveldweg. Het parkeerterrein aan de Schoolstraat kan ook worden gebruikt door recreanten die gaan wandelen of fietsen in het Land van Kalk. De directe omgeving van het multifunctionele gebouw en het buurtplein is autovrij. Fietsers kunnen de OCK bereiken via het nieuwe Kerkepad, via de Kerkveldweg of via de Palaestraweg.

Woningbouw

Er zijn 24 levensloopbestendige appartementen in twee appartementengebouwen gepland in het entreegebied van de OCK. Enerzijds om de levendigheid van het plein en de sociale veiligheid rondom de OCK te versterken, anderzijds om te voldoen aan de behoefte naar woningen in de gemeente Voerendaal en in Klimmen in het bijzonder. Door de woningen in de helling en boomgaard te bouwen ontstaat een unieke woonbeleving met groene terrassen rondom.

Vervolgstappen: Definitief Ontwerp (DO) en planologische procedure

Na de vaststelling van het VO wordt direct gestart met het opstellen van het DO. Parallel aan het ontwerpproces wordt ook de planologische procedure opgestart.