#
Actueel

Ontwerpbestemmingsplan Open Club Klimmen

22 februari 2022

Ontwerpbestemmingsplan "Open Club Klimmen" en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders van Voerendaal maken op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Open Club Klimmen” voor eenieder ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Open Club Klimmen” heeft betrekking op de ontwikkeling van het gebied dat gelegen is tussen de Schoolstraat en Kerkveldweg in Klimmen. In dit gebied zijn op dit moment reeds een aantal functies aanwezig zoals een basisschool (Ummer Clumme), een voetbalverening (VV Hellas), een tennisvereniging (Tennis Vereniging Klimmen) en parkeergelegenheden ten behoeve van deze functies.

De kern van de voorgenomen ontwikkeling betreft de bouw van een centrale multifunctionele voorziening, waarin alle bestaande bebouwde functies in het plangebied een plek krijgen. Daarnaast worden er in de multifunctionele centrale voorziening diverse andersoortige voorzieningen (kinderopvang, de huiskamer (burgerij), dagbesteding, bibliotheek, fysiotherapie, jongerencoaching en een uitvalsbasis voor de wijkverpleegkundigen) ondergebracht. De openbare ruimte in het gebied krijgt tevens een opwaardering die zal aansluiten op de kwalitatief hoogwaardige bebouwing en een bestaande agrarische akker wordt ingericht als groengebied. Tot slot wordt binnen het plangebied voorzien in de realisatie van twee bouwblokken met in totaliteit 24 appartementen met lift.

Ter inzage en zienswijzen

Vanaf 22 februari 2022 tot en met 4 april 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan en alle overige bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor eenieder ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien bij het Klantcontactcentrum van de gemeente aan het Raadhuisplein 1 te Voerendaal, afsluitend op afspraak (via telefoonnummer 045 - 575 33 99).

Het ontwerp is tevens elektronisch te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpplan heeft identificatienummer: NL.IMRO.0986.BPOpenClubKlimmen-ON01.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een schriftelijke of mondelinge zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat zij op grond van de Wet milieubeheer op 15 februari 2022 een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de ontwikkelingen binnen het ontwerpbestemmingsplan “Open Club Klimmen”. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de gewenste ontwikkelingen is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn. Daarom hoeft geen milieueffectrapport of milieueffectbeoordelingsrapport te worden gemaakt. Er kan dan ook worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Woningbouw

In het gebied van de Open Club Klimmen worden 24 levensloopbestendige appartementen ontwikkeld. Dit is tevens opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. De gemeente zal de grond t.z.t. verkopen aan een projectontwikkelaar die deze woningen voor eigen rekening en risico zla ontwikkelen. Het is aan de projectontwikkelaar om te bepalen of dit huur of koopappartementen worden, in ieder geval zullen de woningen vallen in het middensegment. De gemeente geeft wel een beeldkwaliteitsplan mee voor het ontwerp van de appartementengebouwen.

Op dit moment is er nog geen nadere informatie over de projectontwikkelaar welke deze woningen gaat ontwikkelen en dus wanneer deze woningen beschikbaar zullen zijn. Hierover volgt meer informatie medio 2022. Wel wordt het project Open Club Klimmen in fasen ontwikkeld, eerst het multifunctionele gebouw, dan het landschapspark en daarna de woningen. Volgens de huidige planning zullen de woningen dan ook niet eerder beschikbaar zijn dan medio 2024.