#

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Open Club Klimmen”

02 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Voerendaal maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 7 juli 2022 bestemmingsplan "Open Club Klimmen" gewijzigd heeft vastgesteld.

Gedeputeerde Staten van Limburg heeft, in afwijking van artikel 3.8, lid 4 Wro, ingestemd met de vervroegde publicatie van het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan.

Plan

Het bestemmingsplan “Open Club Klimmen” heeft betrekking op de ontwikkeling van het gebied dat gelegen is tussen de Schoolstraat en Kerkveldweg in Klimmen. In dit gebied zijn op dit moment reeds een aantal functies aanwezig zoals een basisschool (Ummer Clumme), een voetbalverening (VV Hellas), een tennisvereniging (Tennis Vereniging Klimmen) en parkeergelegenheden ten behoeve van deze functies.

De kern van de voorgenomen ontwikkeling betreft de bouw van een centrale multifunctionele voorziening, waarin alle bestaande bebouwde functies in het plangebied een plek krijgen. Daarnaast worden er in de multifunctionele centrale voorziening diverse andersoortige voorzieningen (kinderopvang, de huiskamer (burgerij), dagbesteding, bibliotheek, fysiotherapie, jongerencoaching en een uitvalsbasis voor de wijkverpleegkundigen) ondergebracht. De openbare ruimte in het gebied krijgt tevens een opwaardering die zal aansluiten op de kwalitatief hoogwaardige bebouwing en een bestaande agrarische akker wordt ingericht als groengebied. Tot slot wordt binnen het plangebied voorzien in de realisatie van twee bouwblokken met in totaliteit 24 appartementen met lift.

Wijzigingen vaststelling bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding, toelichting en regels ten gevolge van ingediende zienswijzen en een ambtshalve wijziging om onvolkomenheden in het plan te corrigeren.

Voor een inzicht in alle aangebrachte wijzigingen wordt verwezen naar de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 22 juli 2022 tot en met 1 september 2022 tijdens de openingstijden - enkel op afspraak - ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag, naar telefoonnummer 045 - 575 33 99.

Het bestemmingsplan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0986.BPOpenClubKlimmen-VG01.

Beroep

Als u belanghebbende bent, kunt u gedurende de 6 weken dat het plan ter inzage ligt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.